IZBIRNI PREDMETI

V zvezi z organizacijo izbirnih predmetov vas želimo posebej opozoriti, da učencem lahko ponudimo le tiste izbirne predmete, ki so bili sprejeti na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in da upoštevamo dejanski naziv izbirnega predmeta in dolžino trajanja posameznega predmeta.

NEMŠČINA: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (od 4. do 9. razreda)   <N2N>     (2 uri)     SIMONA FUNTEK

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci druge in tretje triade. Pouk neobveznega izbirnega predmeta poteka v vseh razredih po dve uri. Učenci so tudi ocenjeni.
Pri pouku drugega tujega jezika učenci razvijajo občutljivost za drugačnost jezikov in kultur. Odkrivajo se dobra učenčeva področja, ne išče se napak in neznanja, kar prispeva k uspešnejšemu premagovanju težav in k oblikovanju učenčeve pozitivne samopodobe in nadaljnjemu zanimanju za učenje jezikov. Pouk poteka tako, da se vsebine in metode navezujejo na usvojena znanja materinščine in prvega tujega jezika.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je pristop k učenju celosten, s pomočjo poslušanja učitelja, zvočnih posnetkov, glasbe, slik, videoposnetkov in gibanja. Tak pristop spodbuja učenčev kognitivni, socialni in psihomotorični razvoj. Pouk se izvaja v sproščenem vzdušju, pogosto z metodo igre, z igro vlog, s sodobnimi mediji in drugimi oblikami dela, ki vzpodbudno vplivajo na usvajanje jezika. Poslušanje, spraševanje, odgovarjanje, dopolnjevanje so dejavnosti, ki jih učenci opravijo z govorom, s petjem, z gibanjem ali likovnim izražanjem. V ospredju so dejavnosti poslušanja, govorjenja, sporazumevanja, nekoliko manj pa branja in pisanja. Učenec se je zmožen sporazumevati o temah, ki jih pozna, in se jih je učil, zmožen je napisati preprosto besedilo na podlagi vzorca ali kratek opis ali opombo ob sliki. V učenčevih izdelkih so pogoste pravopisne napake in druge jezikovne napake, ki se jih delno dopušča, saj je pomembno, da je dosežen sporočilno namen.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci sprejemajo in tvorijo nekoliko daljša in zahtevnejša besedila v tujem jeziku. Ko gre za nadaljevalno učenje, je posebno pomembno, da učenci ohranijo motivacijo za učenje drugega tujega jezika. Precej časa je namenjenega projektnemu delu s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije, ustvarjalnim dejavnostim ali manjšim zaključenim nalogam s končnim izdelkom. Z različnimi metodami in ustreznimi tehnikam poučevanja se pri učencih spodbuja razumevanje različnih besedil, odziv nanje in prevzemanje sporazumevalnih vlog.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA    <N1A>     (2 uri)      MAJA BRINOVŠEK

Učenci pričenjajo z učenjem tujega jezika angleščine kot obveznega predmeta v 2. razredu, v 1.razredu pa se pouk angleščine izvaja kot neobvezni izbirni predmet. Prednost učenja tujega jezika v prvem razredu je poleg daljše izpostavljenosti jeziku tudi strpnejši odnos do drugačnosti. Zgodnejši začetek učenja tujega jezika tudi pozitivno vpliva na otrokov spoznavni razvoj.
Raziskave podpirajo uvajanje tujih jezikov v čim zgodnejše otroštvo, kajti vrtec in osnovna šola dajeta temelj vsem področjem učenja, ki jih določena skupnost prepoznava kot pomembne. Kakovostno učenje/poučevanje tujih jezikov v zgodnjem obdobju temelji na razvojnih lastnostih otrok, kot so npr. radovednost, želja po učenju, potreba po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja ter sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov. Namen učenje/poučevanja tujega jezika v prvem razredu je senzibilizacija za tuji jezik, ki hkrati spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in daje učencu možnost celostnega učenja. Poučevanje in učenje tujih jezikov v prvem razredu poteka v vzpodbudnem in varnem učnem okolju, temelji na personalizaciji in diferenciaciji pouka ter spremljanju in spodbujanju napredka posameznega učenca.

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET    <IŠP>     (1 ura)     RAJKO RUDNIK

Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. šola ponudi enega od športov osnovnega programa> atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, ples, košarko, odbojko, rokomet, nogomet ali plavanje.

ŠPORT ZA SPROSTITEV   <ŠZS>  ŠPORT ZA ZDRAVJE  <ŠZZ>   (1 ura)     RAJKO RUDNIK

Namen enoletnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

UREJANJE BESEDIL    <UBE>    (1 ura)     ALENKA KOS

Računalništvo je triletni naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Učenci in učenke lahko izberejo predmet v tretji triadi, to je v 7., 8. in/ali 9. razredu. V prvem letu izvajanja predmeta (ko učenec ali učenka prvič izbere predmet računalništvo-urejanje besedil) pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, v naslednjih letih pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.

MULTIMEDIJA <MME>, RAČUNALNIŠKA OMREŽJA   <ROM>    (1 ura)     ALENKA KOS

Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.

OBDELAVA GRADIV: LES  <OGL>    (1 ura)    ALENKA KOS

Učenci spoznavajo gradiva in nadgrajujejo znanja o njih ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost  svojega izdelka. Izračunajo vrednost in določijo ceno izdelka ter ocenijo možnosti za prodajo. Ob obdelavi gradiv, se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Ob izdelavi se učenci navajajo na delo v skupini (sodelovanje, razdeljevanje vlog, prevzem odgovornosti, nudenje pomoči in prednosti, uveljavljanje svoje zamisli…). Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

LIKOVNO SNOVANJE II <LSII>    (1 ura)    NIKA PETEK

Izbirni predmet obiskujejo učenci osmega razreda. LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne umetnosti. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje. Učenci bodo spoznali različne likovne tehnike, likovna dela umetnikov ter poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika in s tem razvijali kreativno mišljenje.

POSKUSI V KEMIJI  <POK>    (1 ura)    MAJDA NERAT

Poskusi v kemiji je izbirni predmet, ki se izvaja v 8. razredu. Poteka skozi celo šolsko leto, po eno uro na teden. Na naši šoli ga letos obiskuje 19 učencev. Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili ter spoznali kemijo kot eno izmed temeljnih naravoslovnih ved. Učenci bodo spoznavali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijali eksperimentalne spretnosti in sposobnosti opazovanja, opisovanja pojavov, zbirali podatke, beležili rezultate in opažanja. Preko vsega naštetega pa bodo spoznali povezanost kemije z vsakdanjim življenjem. Predmet poskusi v kemiji pomeni nadgradnjo naravoslovnega znanja, ki ga učenci pridobijo v osnovni šoli.

TELEVIZIJA  <TEV>    (1 ura)    KARMEN OSET

Vzgoja za medije (TELEVIZIJA) je enoletni izbirni predmet in je namenjen učencem  7. razreda osnovne šole. To je predmet za vse, ki jih zanima delo novinarjev, snemalcev, napovedovalcev … Učenci spoznajo nastanek in razvoj televizije, seznanijo se z osnovnimi značilnostmi tega najbolj privlačnega medija, odkrivajo podobnosti in razlike med televizijskimi postajami, spoznajo osnovne korake novinarskega dela. Naučijo se analizirati, kritično ocenjevati in oblikovati različne komunikacijske oblike (televizijske oddaje, delo z družbenimi omrežji …). Predmet spodbuja učence k uresničevanju osebnih talentov, k aktivnemu in kreativnemu delu. Poudarek pri predmetu je pridobivanje praktičnih izkušenj.
Svojo ustvarjalnost bodo učenci kreirali pri nastanku letnega projekta – oblikovanje lastne TV oddaje. S tem bodo prevzeli različne vloge: novinarjev, napovedovalcev, urednikov, fotografov,igralcev, oblikovalcev… Obiskali bomo tudi eno izmed televizijskih hiš.

ŠOLSKO NOVINARSTVO <ŠNO> (1 ura) KARMEN OSET

Izbirni predmet ŠOLSKO NOVINARSTVO je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščine. Poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro in je namenjen devetošolcem, ki bi radi podrobneje spoznali delo novinarjev in se kot novinarji preizkusili tudi sami.
Pri urah bodo učenci samostojno (ali v skupini) raziskovali, opazovali dogodke v okolici in o njih pisali, se preizkušali v novinarskem delu, intervjuvali, anketirali in pisali o aktualnih dogodkih. Izbrali si bodo svojo rubriko, za katero bodo skrbeli v okviru priprave šolskega časopisa. Seznanili se bodo z različnimi novinarskimi vrstami (časopis, radio, televizija), prebirali in razčlenjevali bodo različen časopisni, revialen tisk, televizijske oddaje ipd. Z učenci bomo obiskali tudi RTV Slovenija.
(Skupno 467 obiskov, današnjih obiskov 1)