IZBIRNI PREDMETI

V zvezi z organizacijo izbirnih predmetov vas želimo posebej opozoriti, da učencem lahko ponudimo le tiste izbirne predmete, ki so bili sprejeti na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in da upoštevamo dejanski naziv izbirnega predmeta in dolžino trajanja posameznega predmeta.


NEMŠČINA: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (od 4. do 9. razreda)   <NIP>     (2 uri)     SIMONA FUNTEK
Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci druge in tretje triade. Pouk neobveznega izbirnega predmeta poteka v vseh razredih po dve uri. Učenci so tudi ocenjeni.
Pri pouku drugega tujega jezika učenci razvijajo občutljivost za drugačnost jezikov in kultur. Odkrivajo se dobra učenčeva področja, ne išče se napak in neznanja, kar prispeva k uspešnejšemu premagovanju težav in k oblikovanju učenčeve pozitivne samopodobe in nadaljnjemu zanimanju za učenje jezikov. Pouk poteka tako, da se vsebine in metode navezujejo na usvojena znanja materinščine in prvega tujega jezika.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je pristop k učenju celosten, s pomočjo poslušanja učitelja, zvočnih posnetkov, glasbe, slik, videoposnetkov in gibanja. Tak pristop spodbuja učenčev kognitivni, socialni in psihomotorični razvoj. Pouk se izvaja v sproščenem vzdušju, pogosto z metodo igre, z igro vlog, s sodobnimi mediji in drugimi oblikami dela, ki vzpodbudno vplivajo na usvajanje jezika. Poslušanje, spraševanje, odgovarjanje, dopolnjevanje so dejavnosti, ki jih učenci opravijo z govorom, s petjem, z gibanjem ali likovnim izražanjem. V ospredju so dejavnosti poslušanja, govorjenja, sporazumevanja, nekoliko manj pa branja in pisanja. Učenec se je zmožen sporazumevati o temah, ki jih pozna, in se jih je učil, zmožen je napisati preprosto besedilo na podlagi vzorca ali kratek opis ali opombo ob sliki. V učenčevih izdelkih so pogoste pravopisne napake in druge jezikovne napake, ki se jih delno dopušča, saj je pomembno, da je dosežen sporočilno namen.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci sprejemajo in tvorijo nekoliko daljša in zahtevnejša besedila v tujem jeziku. Ko gre za nadaljevalno učenje, je posebno pomembno, da učenci ohranijo motivacijo za učenje drugega tujega jezika. Precej časa je namenjenega projektnemu delu s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije, ustvarjalnim dejavnostim ali manjšim zaključenim nalogam s končnim izdelkom. Z različnimi metodami in ustreznimi tehnikam poučevanja se pri učencih spodbuja razumevanje različnih besedil, odziv nanje in prevzemanje sporazumevalnih vlog.

NEMŠČINA: OBVEZNI IZBIRNI PREDMET    <NI3>     (2 uri)     SIMONA FUNTEK
Nemščina kot obvezni izbirni predmet (NI1, NI2, NI3) ima enake temeljne cilje,  kot so pri nemščini kot neobveznem izbirnem predmetu (NIP). Učenci, ki se učijo nemščino kot obvezni izbirni predmet, lahko ta predmet izberejo od 7. do 9. razreda. Ker sta nemščini namenjeni dve uri tedensko, imajo lahko zraven samo še en izbirni predmet.
Pri izbirnem predmetu nemščina se učenci usposabljajo za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobivajo vedenje o nemških deželah in kulturi. Spoznavajo osnove nemškega jezika in pri tem razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Pouk drugega tujega jezika je prispevek k večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja. V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima znanje tujega jezika vedno večji pomen na vseh področjih in znanje nemščine, ki jo govori največ Evropejcev (100 milijonov), ima zagotovo prednosti danes in v prihodnje.
Znanje tujega jezika, še zlasti jezika sosednje države, je pomembno, ker predstavlja tudi dobro popotnico za nadaljnjo poklicno pot (zaposlitev v Avstriji, Nemčiji …). Nenazadnje pa je drugi tuj jezik, ki je najpogosteje nemščina, vključen tudi v obvezen program srednjih šol.

ANGLEŠČINA: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET    <N1A>     (2 uri)     MAJA BRINOVŠEK
Učenci pričenjajo z učenjem tujega jezika angleščine kot obveznega predmeta v 2. razredu, v 1.razredu pa se pouk angleščine izvaja kot neobvezni izbirni predmet. Prednost učenja tujega jezika v prvem razredu je poleg daljše izpostavljenosti jeziku tudi strpnejši odnos do drugačnosti. Zgodnejši začetek učenja tujega jezika tudi pozitivno vpliva na otrokov spoznavni razvoj.
Raziskave podpirajo uvajanje tujih jezikov v čim zgodnejše otroštvo, kajti vrtec in osnovna šola dajeta temelj vsem področjem učenja, ki jih določena skupnost prepoznava kot pomembne.
Kakovostno učenje/poučevanje tujih jezikov v zgodnjem obdobju temelji na razvojnih lastnostih otrok, kot so npr. radovednost, želja po učenju, potreba po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja ter sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov. Namen učenje/poučevanja tujega jezika v prvem razredu je senzibilizacija za tuji jezik, ki hkrati spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in daje učencu možnost celostnega učenja.
Poučevanje in učenje tujih jezikov v prvem razredu poteka v vzpodbudnem in varnem učnem okolju, temelji na personalizaciji in diferenciaciji pouka ter spremljanju in spodbujanju napredka posameznega učenca.

ŠPORT: IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA    <IŠK>     (1 ura)     RAJKO RUDNIK
Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. šola ponudi enega od športov osnovnega programa> atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, ples, košarko, odbojko, rokomet, nogomet ali plavanje.

ŠPORT: ŠPORT ZA SPROSTITEV   <ŠZS>  ŠPORT ZA ZDRAVJE  <ŠZZ>   (1 ura)     RAJKO RUDNIK
Namen enoletnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA    <ROM>    (1 ura)     ALENKA KOS
Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.

LIKOVNA UMETNOST: LIKOVNO SNOVANJE  <LS1, LS2, LS3>    (1 ura)    NIKA PETEK
Izbirni predmet obiskujejo učenci sedmega in osmega razreda. LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne umetnosti. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.
Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje. Učenci bodo spoznali različne likovne tehnike, likovna dela umetnikov ter poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika in s tem razvijali kreativno mišljenje. 

KEMIJA: POSKUSI V KEMIJI  <POK>    (1 ura)    MAJDA NERAT
Poskusi v kemiji je izbirni predmet, ki se izvaja v 8. in 9. razredu. Poteka skozi celo šolsko leto, po eno uro na teden. Na naši šoli ga letos obiskuje 35 učencev. Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili ter spoznali kemijo kot eno izmed temeljnih naravoslovnih ved. Učenci bodo spoznavali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijali eksperimentalne spretnosti in sposobnosti opazovanja, opisovanja pojavov, zbirali podatke, beležili rezultate in opažanja. Preko vsega naštetega pa bodo spoznali povezanost kemije z vsakdanjim življenjem. Predmet poskusi v kemiji pomeni nadgradnjo naravoslovnega znanja, ki ga učenci pridobijo v osnovni šoli. 

ZGODOVINA: ODKRIVANJE PRETEKLOSTI MOJEGA KRAJA   <OPK>    (1 ura)    HANA OREŠNIK
Izbirni predmet, ki spada v družboslovno-humanističnih sklop, se obravnava v 7. razredu v obsegu 35 ur, učenec ga lahko obiskuje eno leto. Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in vsebinami zgodovine kot rednega predmeta. Učni načrt je sestavljen iz štirih tematskih sklopov, učitelj pa glede na zanimanje učencev in materialne pogoje izbere dva.
V prvem sklopu »Kako smo potovali?« se bodo učenci seznanili  zgodovinskim razvojem prometnih sredstev od prazgodovine do danes, odkritjem na prometnem področju, prehodnostjo slovenskega ozemlja in razvojem prometnega omrežja skozi čas, s pomenom našega ozemlja, z izgradnjo cestnega, rečnega in železniškega omrežja na Slovenskem, s kopenskim, vodnim in zračnim prometom, vplivom prometa na popotništvo, s prenašanjem informacij in razvojem turizma ter znanimi izumitelji slovenskega rodu, povezani z uvajanjem novosti v prometu. Posebno pozornost bomo namenili furmanom v Savinjski dolini ter splavarjem oz. flosarjem, pri čemer si bomo ogledali tudi Muzej flosarstva na Ljubnem.
V sklopu »Slovenci kot vojaki« pa se bodo učenci seznanili in spoznavali črno in kmečko vojsko, narodne straže, vojaškim izrazoslovjem, slovenskim vojakom v avstro-ogrski vojski, vojakom v prvi svetovni vojni, med obema vojnama, v drugi svetovni vojni ter osamosvojitveni vojni, organizaciji NATO, Slovencem v tujski legiji ter pomembnejšim vojaškim poveljnikom slovenskega rodu.
V sklopu izbirnega predmeta se bodo učenci navajali na odkrivanje in raziskovanje krajevne zgodovine s pomočjo različnih zgodovinskih virov, medijev in tehnik, s pomočjo terenskega dela, ekskurzije ter obiska muzeja.

 

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)