SVET STARŠEV

SVET STARŠEV – 66. člen ZOFVI

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Člani Sveta Staršev OŠ Blaža Arniča Luče v šolskem letu 2022/2023:

Urban Čopič – predsednik, Rajko Prepadnik – podpredsednik, Klementina Podlesnik Krebs, Nina Atelšek, Karla Knap, Petra Funtek, Anja Špeh, Mateja Obojnik, Mateja Podlesnik, Bojana Ošep, Martin Podrižnik, Robert Funtek, Simona Robnik, Gabi Robnik, Tjaša Rednak in Klavdija Voler.

Poslovnik sveta staršev

(Skupno 506 obiskov, današnjih obiskov 3)