HIŠNI RED

1. Območje šolskega prostora
Območje šole predstavljajo vsi pokriti prostori Osnovne šole Blaža Arniča Luče in tlakovana tla in ploščad pred glavnim vhodom, kjer so tudi šolske klopi. V območje šole sodi tudi tlakovana ploščad pred vhodom v večnamenski prostor. Na tem prostoru veljajo določila šolskega hišnega reda.
2. Poslovni čas in uradne ure
Prihod vseh avtobusov in kombijev ob 7.25  in ob 7.45 uri.
Odhodi avtobusov in kombijev so ob 14.15 uri.
Odhod avtobusa na podružnični šoli v Solčavi je ob 14.25 uri (smer Logarska Dolina) in ob 14.40 uri (smer Robanov Kot).
Vsi oddelki imajo enoizmenski pouk.
Vrtec v Lučah in Solčavi se odpira po potrebah, ki jih izrazijo starši v Lučah in v Solčavi.
Obratovalni čas vrtca: od 6.30  do 15.00
3. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola ter dežurstvo

DEŽURSTVO UČITELJEV
Vsak dan so dežurni trije učitelji po razporedu, ki visi na hodniku in v zbornici šole.

DEŽURSTVO UČENCEV
Učenci opravljajo dežurstva po razporedu, ki ga opravi svetovalna delavka. V mesecu septembru začnejo z dežurstvom učenci 9. razreda – po abecednem seznamu. Nato jim sledijo učenci 8., 7. in 6. razreda. Dežurstvo opravljajo le učenci predmetne stopnje.
4. Hranjenje garderobe
Na šoli sta dve garderobi – za razredno in predmetno stopnjo. V obeh garderobah so klopi, kavlji in podstavki ločeni za posamezne razrede. Vsak učenec ima svoj prostor. Vsako šolsko leto se glede na število učencev naredi poseben seznam po razredih. V garderobah se nazorno označi prostor za posamezno razredno skupnost.
5. Varovanje in nadzor vstopanja v šolo
Šola ima štiri vhode: v vrtec, v šolo, v večnamenski prostor, v telovadnico. Vhod v vrtec odpre vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice, ki prične delo ob 6.30. Vhod v šolo odklepa tajnica, vhod v telovadnico odpira učitelj športne vzgoje, vhod v večnamenski prostor pa čistilka za popoldanske športne dejavnosti.
Kontrolo vstopa v šolo opravlja dežurni učitelj in dežurni učenec.
V popoldanskem času vstop v šolo kontrolirajo čistilke.
6. Način informiranja učencev in staršev
Informiranje učencev poteka po šolskem ozvočenju in na oglasni steni v večnamenskem prostoru pri dežurnem učencu. Starše informiramo s pisnimi sporočili, telefonskimi razgovori in publikacijami. Učence in starše pa tudi širšo javnost informiramo preko šolske spletne strani.
7. Ostala določila
1. Prihod v šolo je dovoljen le 10 minut pred začetkom pouka, razen za učence vozače.
2. V šoli ni dovoljeno: gibanje nezaposlenih, kajenje in uživanje mamil, vodenje domačih živali, lovljenje in pretepanje, prodaja raznih predmetov.
3. Učenci ob prihodu v garderobo odložijo vrhnja oblačila in se preobujejo v šolske copate. Športne copate lahko učenci nosijo le pri pouku športne vzgoje in še to le tiste, ki jih ne uporabljajo na zunanjih površinah.
4. Učenci prihajajo k pouku točno. Za zamudo se je potrebno učitelju opravičiti.
5. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v spremstvu učitelja.
6. Med poukom ni dovoljena uporaba mobilnega telefona.
7. Odmori so namenjeni kratki sprostitvi in pripravi za naslednjo učno uro. Prepovedano je tekanje, kričanje in kakršnokoli nasilje.
8. Učenci so dolžni skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in okoli nje.
9. Učenci morajo imeti primeren odnos do šolske, tuje in osebne lastnine.
10. Potrebno je negovati prijateljski in spoštljiv odnos do učencev in odraslih.
11. Prihod k malici je kulturen, enako kulturno je tudi obnašanje pri prehranjevanju. K malici vstopajo učenci le v spremstvu učitelja. Mize za malico pripravi dežurni učenec. Po malici dežurni učenec pospravi jedilnico.
12. Odhodi na vas niso dovoljeni. V nujnih primerih to lahko dovoli le dežurni učitelj ali razrednik. Po končanem pouku oziroma po opravljenih obveznostih so se učenci vozači dolžni napotiti na prvi prevoz domov.
13. Vožnja z motorjem v šolo brez pisnega dovoljenja staršev ni dovoljena.
14. Proste ure prebijejo učenci v knjižnici, večnamenskem prostoru ali v prosti učilnici.
15. Učencem vstopanje v zbornico ni dovoljeno.
16. Učenci vozači čakajo na avtobus v učilnicah pod nadzorom dežurnega učitelja, ki je zadolžen za varstvo vozačev. Ob 14.15 učenci odidejo na kombije in avtobuse. Dežurni učitelj spremlja učence – vozače na avtobusno postajo.
17. Dnevno dežura en učenec. Dežurstvo opravljajo učenci od 6. do 9. razreda. Učenci opravljajo dežurstvo od 7.55 do 10.35. ure.
18. Nepotrebnega denarja in dragocenih predmetov naj učenci ne prinašajo v šolo.
19. Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oziroma prihod ter prisotnost pod vplivom alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno – izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole, je prepovedano. Če delavec šole opazi, da učenec kadi, v šolo prinaša, poseduje ali uživa alkohol, drogo ter druga psihoaktivna sredstva oziroma je pod vplivom alkohola, droge ter drugih psihoaktivnih sredstev, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.
20. Učenci se zadržujejo na straniščih le, ko je to potrebno in pazijo na red in čistočo.
21. S papirjem, vodo in elektriko ravnamo čimbolj varčno.
22. Reditelj ima naslednje naloge:
– na začetku ure javi učitelju manjkajoče učence in ga obvesti tudi o drugih dogodkih v razredu;
– učitelju pomaga pri pouku, zlasti pri pripravi učil;
– po končanem pouku zadnji zapusti razred, pred tem pa zbriše tablo, prezrači prostor, pospravi učila in ugasne luči.
23. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev ter denarja in dražjih predmetov, ki jih učenci puščajo v garderobi.
24. V primeru potrebe hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po navodilih, ki jih izda ravnatelj na podlagi evakuacijskega načrta.
25. Učenci, ki imajo status športnika in kulturnika so deležni pravic, ki se določijo individualno na podlagi odločbe med učencem in šolo.
26. Učenec, ki namerno poškoduje ali uniči izdelke oz. osebne predmete sošolcev in ki naredi škodo na šolskem inventarju ali na površinah v okolici šole, nastalo škodo popravi oz. predmet nadomesti.
27. Neupoštevanje hišnega reda se obravnava v skladu z Vzgojnim načrtom šole. 

DOPOLNITEV PRAVIL HIŠNEGA REDA V ČASU COVID-19  (Šolsko leto 2021/2022)

Dopolnila so zapisana po priporočilih brošure Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 ter po priporočilih NIJZ in MIZŠ, z dne 26. 11. 2020, 11.2.  2021 in avgust 2021.

 1. Pouk obiskujejo samo zdravi učenci in zaposleni.
 2. Na šolskih prevozih vsi učenci uporabljajo zaščitne maske, velja stalni sedežni red. Na hodnikih in v skupnih prostorih uporabljajo masko vsi učenci, v učilnicah pa učenci od 6. do 9. razreda. Zaposleni ves čas nosijo  zaščitne maske. Tudi vsi obiskovalci nosijo zaščitne maske, obiskovalci se lahko gibljejo po šoli, če izpolnjujejo PCT pogoj, razen ko pripeljejo ali odpeljejo učence v 1., 2. ali 3. razred.
 3. V največji možni meri se upoštevajo splošna pravila higiene kašlja in kihanja ter higiena umivanja rok, vzdrževanje razdalje od 1,5 do 2 m).
 4. Ob jutranjem prihodu si učenci razkužijo roke, v garderobi se preobujejo in gredo v učilnice, zadrževanje v garderobi in na hodnikih ni dovoljeno. 
 5. Med poukom je šola zaklenjena. Zunanji obiskovalci pozvonijo in sprejme jih tajnica šole, ki vodi evidenco zunanjih obiskovalcev, ki podpišejo izjavo o PCT.
 6. Pouk poteka od 7.30 do 14.10, podaljšano bivanje je v Solčavi do 15.00, v Lučah pa do 16.00.
 7. Izvaja se obvezni in razširjeni program, v skladu s priporočili NIJZ. Učenci od 1. do 5. razreda v Lučah in Solčavi bodo imeli pouk v matičnih učilnicah, 6. razred v učilnici GUM, razred v učilnici SLJ, 8. razred v učilnici MAT (skupina v učilnici N2N), 9. razred v učilnici TJA (skupina v učilnici TIT). Šport se izvaja v športni dvorani. Po uporabi specializiranih učilnic učitelj prostor razkuži in prezrači. Priporočljivo je izvajanje pouka na prostem.
 8. Za izvajanje ukrepov ob prihodu in odhodu ter v času odmorov skrbijo dežurni učitelji, ki pričnejo z dežurstvom v Lučah ob 7.25, v Solčavi pa ob 7.15.
 9. Organizacija prehrane:

Luče: malica poteka v jedilnici po naslednjem razporedu:

 • ob 8. 40: v jedilnici 1. in 6. razred (48 učencev)
 • ob 8.55 – v jedilnici , 4.in 5. r  – 2. učna ura za te učence od 9.10 do 9.55 (42 učencev)
 • ob 9. 35 – v jedilnici 7., 8. in 9. r. (60 učencev)

Tudi kosilo je organizirano po triadah in sicer I. triada ob 12.00, II. triada ob 12. 30 in III. triada ob  13. 05.  V jedilnici velja stalni sedežni red.

V Solčavi imajo malico in kosilo vsi razredi naenkrat, določen je sedežni red.

 1. Učilnice se čim pogosteje zračijo, po zapisanem protokolu, vsako jutro nato pa najmanj po vsaki učni uri.
 2. Zaposleni in učenci izvajajo predpisane higienske ukrepe (umivanje, razkuževanje, higiena kašlja, kihanja).
 3. Čistilke čistijo šolo po priporočilih NIJZ. V kuhinji se izvaja delo po priporočilih NIJZ.
 4. V primeru suma na okužbo covid-19 v šoli zaposleni ravnajo po protokolu, ki je bil sprejet marca 2020, ob izbruhu pandemije. Obolelega, ki kaže znake okužbe, osamimo do prihoda staršev in sicer v Lučah učenec počaka v pisarni ravnateljice, v Solčavi pa v kabinetu ob učilnici 4. in 5. razreda. Ravnatelj se v primeru potrjene okužbe s covid-19 posvetuje z regionalnim NIJZ, potrjeno bolezen javi MIZŠ.

                                                                                                                           Andreja Urh 
                                                                                                                      RAVNATELJICA

(Skupno 387 obiskov, današnjih obiskov 1)