SVET ŠOLE

PRISTOJNOSTI SVETA ŠOLE – 48. člen ZOFVI

Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole deluje v sestavi  treh predstavnikov ustanoviteljice, treh predstavnikov sveta staršev ter pet predstavnikov šole.

Člani Sveta OŠ Blaža Arniča Luče:

Predstavniki šole: Simona Moličnik – predsednica, Bernardka Ipavec, Suzana Plesnik, Katarina Verbuč, Saša Vrabič;
Predstavniki Sveta staršev: Lucija Pahovnik, Rajko Prepadnik, Nataša Robnik Prodnik;
Predstavniki Občine Luče: Andrej Funtek, Jože Podbregar, Marjeta Robnik.

 

(Skupno 550 obiskov, današnjih obiskov 1)