HIŠNI RED

1. Območje šolskega prostora
Območje šole predstavljajo vsi pokriti prostori Osnovne šole Blaža Arniča Luče in tlakovana tla in ploščad pred glavnim vhodom, kjer so tudi šolske klopi. V območje šole sodi tudi tlakovana ploščad pred vhodom v večnamenski prostor. Na tem prostoru veljajo določila šolskega hišnega reda.
2. Poslovni čas in uradne ure
Prihod vseh avtobusov in kombijev ob 7.25  in ob 7.45 uri.
Odhodi avtobusov in kombijev so ob 14.15 uri.
Odhod avtobusa na podružnični šoli v Solčavi je ob 14.25 uri (smer Logarska Dolina) in ob 14.40 uri (smer Robanov Kot).
Vsi oddelki imajo enoizmenski pouk.
Vrtec v Lučah in Solčavi se odpira po potrebah, ki jih izrazijo starši v Lučah in v Solčavi.
Obratovalni čas vrtca: od 6.30  do 15.00
3. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola ter dežurstvo

DEŽURSTVO UČITELJEV
Vsak dan so dežurni trije učitelji po razporedu, ki visi na hodniku in v zbornici šole.

DEŽURSTVO UČENCEV
Učenci opravljajo dežurstva po razporedu, ki ga opravi svetovalna delavka. V mesecu septembru začnejo z dežurstvom učenci 9. razreda – po abecednem seznamu. Nato jim sledijo učenci 8., 7. in 6. razreda. Dežurstvo opravljajo le učenci predmetne stopnje.
4. Hranjenje garderobe
Na šoli sta dve garderobi – za razredno in predmetno stopnjo. V obeh garderobah so klopi, kavlji in podstavki ločeni za posamezne razrede. Vsak učenec ima svoj prostor. Vsako šolsko leto se glede na število učencev naredi poseben seznam po razredih. V garderobah se nazorno označi prostor za posamezno razredno skupnost.
5. Varovanje in nadzor vstopanja v šolo
Šola ima štiri vhode: v vrtec, v šolo, v večnamenski prostor, v telovadnico. Vhod v vrtec odpre vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice, ki prične delo ob 6.30. Vhod v šolo odklepa tajnica, vhod v telovadnico odpira učitelj športne vzgoje, vhod v večnamenski prostor pa čistilka za popoldanske športne dejavnosti.
Kontrolo vstopa v šolo opravlja dežurni učitelj in dežurni učenec.
V popoldanskem času vstop v šolo kontrolirajo čistilke.
6. Način informiranja učencev in staršev
Informiranje učencev poteka po šolskem ozvočenju in na oglasni steni v večnamenskem prostoru pri dežurnem učencu. Starše informiramo s pisnimi sporočili, telefonskimi razgovori in publikacijami. Učence in starše pa tudi širšo javnost informiramo preko šolske spletne strani.
7. Ostala določila
1. Prihod v šolo je dovoljen le 10 minut pred začetkom pouka, razen za učence vozače.
2. V šoli ni dovoljeno: gibanje nezaposlenih, kajenje in uživanje mamil, vodenje domačih živali, lovljenje in pretepanje, prodaja raznih predmetov.
3. Učenci ob prihodu v garderobo odložijo vrhnja oblačila in se preobujejo v šolske copate. Športne copate lahko učenci nosijo le pri pouku športne vzgoje in še to le tiste, ki jih ne uporabljajo na zunanjih površinah.
4. Učenci prihajajo k pouku točno. Za zamudo se je potrebno učitelju opravičiti.
5. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v spremstvu učitelja.
6. Med poukom ni dovoljena uporaba mobilnega telefona.
7. Odmori so namenjeni kratki sprostitvi in pripravi za naslednjo učno uro. Prepovedano je tekanje, kričanje in kakršnokoli nasilje.
8. Učenci so dolžni skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in okoli nje.
9. Učenci morajo imeti primeren odnos do šolske, tuje in osebne lastnine.
10. Potrebno je negovati prijateljski in spoštljiv odnos do učencev in odraslih.
11. Prihod k malici je kulturen, enako kulturno je tudi obnašanje pri prehranjevanju. K malici vstopajo učenci le v spremstvu učitelja. Mize za malico pripravi dežurni učenec. Po malici dežurni učenec pospravi jedilnico.
12. Odhodi na vas niso dovoljeni. V nujnih primerih to lahko dovoli le dežurni učitelj ali razrednik. Po končanem pouku oziroma po opravljenih obveznostih so se učenci vozači dolžni napotiti na prvi prevoz domov.
13. Vožnja z motorjem v šolo brez pisnega dovoljenja staršev ni dovoljena.
14. Proste ure prebijejo učenci v knjižnici, večnamenskem prostoru ali v prosti učilnici.
15. Učencem vstopanje v zbornico ni dovoljeno.
16. Učenci vozači čakajo na avtobus v učilnicah pod nadzorom dežurnega učitelja, ki je zadolžen za varstvo vozačev. Ob 14.15 učenci odidejo na kombije in avtobuse. Dežurni učitelj spremlja učence – vozače na avtobusno postajo.
17. Dnevno dežura en učenec. Dežurstvo opravljajo učenci od 6. do 9. razreda. Učenci opravljajo dežurstvo od 7.55 do 10.35. ure.
18. Nepotrebnega denarja in dragocenih predmetov naj učenci ne prinašajo v šolo.
19. Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oziroma prihod ter prisotnost pod vplivom alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno – izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole, je prepovedano. Če delavec šole opazi, da učenec kadi, v šolo prinaša, poseduje ali uživa alkohol, drogo ter druga psihoaktivna sredstva oziroma je pod vplivom alkohola, droge ter drugih psihoaktivnih sredstev, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.
20. Učenci se zadržujejo na straniščih le, ko je to potrebno in pazijo na red in čistočo.
21. S papirjem, vodo in elektriko ravnamo čimbolj varčno.
22. Reditelj ima naslednje naloge:
– na začetku ure javi učitelju manjkajoče učence in ga obvesti tudi o drugih dogodkih v razredu;
– učitelju pomaga pri pouku, zlasti pri pripravi učil;
– po končanem pouku zadnji zapusti razred, pred tem pa zbriše tablo, prezrači prostor, pospravi učila in ugasne luči.
23. Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev ter denarja in dražjih predmetov, ki jih učenci puščajo v garderobi.
24. V primeru potrebe hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po navodilih, ki jih izda ravnatelj na podlagi evakuacijskega načrta.
25. Učenci, ki imajo status športnika in kulturnika so deležni pravic, ki se določijo individualno na podlagi odločbe med učencem in šolo.
26. Učenec, ki namerno poškoduje ali uniči izdelke oz. osebne predmete sošolcev in ki naredi škodo na šolskem inventarju ali na površinah v okolici šole, nastalo škodo popravi oz. predmet nadomesti.
27. Neupoštevanje hišnega reda se obravnava v skladu z Vzgojnim načrtom šole. 

                                                                                                                         Andreja Urh 
                                                                                                                      RAVNATELJICA

(Skupno 624 obiskov, današnjih obiskov 1)