PROJEKT PRVA ZAPOSLITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2021

PROJEKTNO DELOVNO MESTO POMOČNIK VZGOJITELJA – ZAČETNIK

Projekt Prva zaposlitev je namenjen financiranju zaposlitve pomočnika vzgojitelja – začetnika za obdobje petih mesecev. Gre za projektno delovno mesto, na katerem se pomočnik vzgojitelja začetnik usposablja in pridobiva ustrezne delovne izkušnje. Pomočniki vzgojitelja začetniki niso pripravniki, zato v skladu s pravilnikom na strokovni izpit pristopajo kot tako imenovani drugi strokovni delavci (“ne-pripravniki”), ki ne opravljajo pripravništva, a v vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo. Za druge strokovne delavce so zahtevane delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu izražene v urah, pri čemer lahko kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu v določenem deležu uveljavljajo tudi pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse določene z izobraževalnim oz. študijskim programom, in organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja (v določenem obsegu glede na pridobljeno izobrazbo).

Pomočnik vzgojitelja začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgojno-izobraževalnega zavoda, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice zakonsko določene obveznosti dela z otroki oziroma delovne obveznosti.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

(Skupno 453 obiskov, današnjih obiskov 1)